UWAGA:

Serwis GoFix jest ciągle rozwijany, co oznacza, że nie wszystkie opisane poniżej w treści funkcjonalności lub rozwiązania funkcjonują poprawnie lub są udostępnione dla wszystkich Użytkowników.

Regulamin serwisu GoFix

 1. Postanowienia wstępne

 2. Definicje

 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 4. Konto

 5. Zasady redagowania Profilu, zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert

 6. Usługi dodatkowe

 7. Oceny

 8. Zasady odpowiedzialności

 9. Usługi

 10. Płatności

 11. Postępowanie reklamacyjne

 12. Odstąpienie od umowy

 13. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Exclusive House Paweł Czajka na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Zapytań lub Ofert w Serwisie GoFix oraz usług dodatkowych, jak również zasady dostępu i korzystania z Serwisu GoFix.

 2. Serwis GoFix jest dostępny na stronie internetowej: GoFix.pl oraz przez aplikację mobilną dostarczoną przez Operatora. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu GoFix jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator — Exclusive House Paweł Czajka, z siedzibą w Polsce , adres: ul. Bartłomieja 10/60 02-683 Warszawa. NIP: 5632077726, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem gofix.pl@wp.pl;

 2. Serwis GoFix albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą GoFix, prowadzony przez Operatora w języku polskim, dostępny w domenie internetowej gofix.pl oraz przez aplikację mobilną;

 3. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

 4. Konto – Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.;

 5. Profil – informacja dostępna w Serwisie dotycząca Wykonawcy lub Zlecającego;

 6. Wykonawca – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach Profilu;

 7. Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi;

 8. Usługa – oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Profilu Wykonawcy;

 9. Zapytanie - informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi;

 10. Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych czynności w ramach Usługi, składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, o której mowa w Zapytaniu;

 11. Opinia – subiektywna ocena Zlecającego odnosząca się m.in. do jakości pracy i współpracy z Wykonawcą oraz oferowanej lub wykonanej przez niego Usługi.

 12. Regulamin – niniejszy dokument.

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych i odpłatnych (dodatkowych) usług polegających na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Wykonawcami i Zlecającymi oraz umożliwianiu dokonania wyboru Wykonawcy Usług przez Zlecającego.

 2. Kontakt inicjuje Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.

 3. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Wykonawców oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.

 4. Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Wykonawcę.

 5. Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Zapytanie dostępne jest dla wszystkich Wykonawców, których informacje umieszczone w Profilu, w tym zakres oferowanych Usług, odpowiadają kryteriom wskazanym w Zapytaniu tego Zlecającego.

 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

 8. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 9. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe Użytkowników związane z Zapytaniami, Usługami oraz Profilami Wykonawców, podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania oraz ich przewidywane konsekwencje zostały opisane w sekcji 5. Polityki Prywatności.

 10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Operatora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej zgody Operatora utrwalonej na trwałym nośniku.

 1. Konto

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.

 2. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Profilu. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.

 4. Użytkownik może posiadać i korzystać w Serwisie z jednego Konta jako Zlecający i z jednego Konta jako Wykonawca.

 5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail.

 6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt 4 ust. 2 Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Zapytania lub wysłał Ofertę tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

 1. Zasady redagowania Profilu, zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert

 1. W celu zamieszczenia Zapytania lub danych w Profilu:

Zlecający posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie dokonuje wyboru parametrów w celu utworzenia Zapytania poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 1. Profil Zlecającego widoczny jest tylko dla Wykonawców, którym zostało przesłane Zapytanie Zlecającego

 2. Zamieszczenie przez Zlecającego Zapytania i założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.

 3. Zamieszczone w Serwisie Zapytania zostają przesłane przez zautomatyzowane narzędzie informatyczne do wszystkich Wykonawców spełniających kryteria wskazane przez Zlecającego w treści Zapytania. Zlecający po wysłaniu Zapytania otrzymuje w ramach Serwisu potwierdzenie jego umieszczenia.

 4. Zlecający otrzyma maksymalnie pięć Ofert Wykonawców, którzy jako pierwsi złożyli Ofertę Zlecającemu na jego Zapytanie z zastrzeżeniem punktu 2 załącznika nr 4 do Regulaminu.

 5. Wykonawcy zainteresowani Zapytaniem składają Zlecającemu Ofertę. Operator zastrzega, że za złożenie Oferty zostaje pobrana opłata z wykorzystaniem punktów GoFix. Opłata ta wynosi 1 punkt GoFix.

 6. Po otrzymaniu Oferty, Zlecający powinien dokonać wyboru Wykonawcy i poinformować o tym Wykonawcę. Następnie Zlecający i Wykonawca ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin zawarcia umowy oraz innych postanowień w zależności od ich woli. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.

 7. Publikacja Zapytania lub Oferty w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:

  1. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania przez Użytkownika,

  2. z chwilą otrzymania przez Zlecającego 5 Ofert od Wykonawców,

  3. z chwilą kiedy Zlecający wybierze jednego z Wykonawców,

  4. w momencie usunięcia Konta Zlecającego lub Wykonawcy,

  5. w przypadkach określonych w pkt 5 ust. 21 nin. Regulaminu.

 8. Użytkownik może modyfikować dane w Profilu po zalogowaniu się do GoFix.

 9. Zapytanie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. W przypadku wyboru przez Zlecającego błędnej kategorii, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Zapytania wskazanego przez niego. O zmianie kategorii Zlecający zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Zlecający może usunąć zamieszczone Zapytanie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Operatora.

 10. Treść Oferty powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 11. Oferta pochodzi od Wykonawcy i jest przez niego sformułowana.

 12. Oferta, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Operatora lub innych serwisów z nim powiązanych.

 13. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie w ramach Profilu treści wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, w tym niedozwolone jest zamieszczanie Zapytania lub Profilu o charakterze towarzyskim.

 14. Operator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zapytań, Ofert lub Profili, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.).

 15. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu opinii w związku z Profilem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.

 16. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty bądź innych treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

 17. W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. W razie blokady Konta Operator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

 18. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu, Konta lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe,

  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

  3. naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,

  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, Operatora,

  5. wprowadzające w błąd.

 19. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

 20. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Zleceniu, wystawienie Zapytania w niewłaściwej kategorii lub zastrzeżenie w treści Zapytania lub Profilu dotyczące realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zapłatą ceny przez Zlecającego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Zapytania lub Profilu lub blokady Konta.

 1. Usługi Dodatkowe

 1. Wykonawca może skorzystać z usług dodatkowych, aktywując w serwisie GoFix jedną lub więcej spośród płatnych usług.

 2. Usługi Dodatkowe, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych w cenniku.

 3. Usługi Dodatkowe, odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym możliwa jest ich wielokrotna aktywacja.

 4. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług dodatkowych mogą być określone w odrębnych regulaminach. Warunkiem korzystania z tych usług jest akceptacja właściwego regulaminu.

 1. Oceny

 1. Operator umożliwia Zlecającym zamieszczanie Ocen w Serwisie. Oceny dostępne będą w Profilu danego Wykonawcy po ich zamieszczeniu przez Zlecających.

 1. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania lub Profilu w Serwisie nie ingerując w formę i ich treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z treścią Zapytania, Oferty lub Profilu jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Profilu i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.

 3. Operator nie odpowiada za:

  1. brak zainteresowania przedmiotem Zapytania lub Profilu przez innych Użytkowników,

  2. niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Wykonawcy;

  3. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.

 4. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

 1. Usługi

 1. Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Ofert.

 2. Zlecający, który zmieścił Zapytanie, zainteresowany określonymi Usługami, jest kojarzony z Wykonawcami oferującymi Usługi opisane w Zapytaniu. Wybór danego Wykonawcy dokonywany jest przez Zlecającego.

 3. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zlecającego Strony powinny realizować umowę na warunkach określonych w komunikatach przekazywanych w Serwisie lub przez siebie ustalonych.

 1. Płatności

 1. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:

a. za usługi dodatkowe - poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora (rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl),

b. za złożenie Oferty zgodnie z pkt. 5.6. powyżej - poprzez wykorzystanie punktów GoFix (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za niektóre usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).

2. Operator umożliwia Wykonawcom korzystanie z punktów GoFix w celu dokonywania zapłaty za określone w Regulaminie usługi w ramach Serwisu GoFix. Wpłata środków na poczet punktów GoFix może nastąpić w sposób wskazany w ust. 1. lit. a. powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Wszystkie środki wpłacane przez Wykonawcę tytułem przedpłaty są automatycznie zamieniane na punkty. Punkty stają się środkiem płatniczym za usługi w Serwisie GoFix, w taki sposób, że 1 punktowi odpowiada wartość 1 PLN.

3. Punkty GoFix nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu GoFix stanowią inaczej.

4. Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia punktów GoFix.

5. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie punktów GoFix w Serwisie.

6. Punkty GoFix są przydzielane bezterminowo.

7. Wykonawca może zażądać zwrotu przedpłaconych środków dostępnych jako punkty GoFix. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej lub listem poleconym. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę (zamknięcie Konta), Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda punktów GoFix w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę będącego konsumentem zgodnie z pkt. 4 ust. 6 Regulaminu zwrot salda punktów GoFix zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi określonej w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Zapytania lub Profilu bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Zapytania lub Profilu, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zapytania lub Profilu, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany telefonicznie.

 1. Odstąpienie od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: gofix.pl@wp.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Exclusive House Paweł Czajka
ul. Bartłomieja 10/60
02-683 Warszawa

Gofix.pl@wp.pl

Ja ___________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu GoFix.pl. Data zawarcia Umowy to ___________________________________

 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie GoFix.

 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu GoFix lub drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu GoFix. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich Zapytań. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: gofix.pl@wp.pl

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu GoFix będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając adres Serwisu: gofix.pl@wp.pl.